Ogłoszenie

Ocena użytkowników: / 0
SłabyŚwietny 

W związku z nasileniem się problemu bezpańskich psów

- w trosce o bezpieczeństwo dzieci –

Wójt Gminy Marcinowice informuje właścicieli psów o obowiązku zapewnienia pełnego nadzoru nad psami i możliwości wyprowadzania psów na zewnątrz ogrodzenia wyłącznie pod nadzorem właściciela.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:

„…§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego;

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożeń sanitarnych lub zagrożeń bezpieczeństwa osób trzecich, a także szkód i uciążliwości dla otoczenia.

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, ma obowiązek zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczką ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES”, „PIES RASY AGRESYWNEJ” lub o podobnej treści.

WŁAŚCICIEL  PSA:

który nie zachowuje środków ostrożności przy trzymaniu psa podlega karze grzywny do 250 zł,

ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez psa.

Wójt Gminy

(-) Władysław Gołębiowski

Podstawa prawna:

- Regulamin utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice (Uchwała nr XVII/132/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 marca 2016 r.), rozdz. 6.

- Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o ochronie zwierząt

- Ustawa z dnia 03 lipca 2015 r. Kodeks wykroczeń (art. 77)