wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

Od 1 lipca 2013 r. Gminy zostały zobowiązane do uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi. Jednym z narzuconych Gminom obowiązków jest utworzenie tzw. Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Utworzenie takiego punktu wymaga uzyskania licznych pozwoleń oraz poniesienia wysokich nakładów pieniężnych na jego dostosowanie do pełnionej funkcji, wyposażenie oraz funkcjonowanie. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie się znajdował w Marcinowicach na terenie byłej oczyszczalni ścieków, a termin jego otwarcia zostanie podany do wiadomości publicznej w zwyczajowo przyjęty sposób (informacja wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy). Przewidujemy, że Gminny PSZOK zostanie udostępniony mieszkańcom do końca października 2013r. W międzyczasie zostanie opracowany regulamin i harmonogram związany z jego funkcjonowaniem.

Do PSZOKu będzie można oddać bez dodatkowych opłat:

-        zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-        przeterminowane leki i chemikalia oraz opakowania po nich,

-        zużyte baterie i akumulatory,

-        odpady budowlane i rozbiórkowe (do 350 kg/miesiąc),

-        meble i inne odpady wielkogabarytowe (do 350 kg/miesiąc),

-        odzież i tekstylia,

-        zużyte opony (do 20 sztuk/miesiąc),

-        opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach

-        odpady zielone,

-        papier i tektura,

-        metale,

-        tworzywa sztuczne,

-        szkło i opakowania szklane,

-        opakowania wielomateriałowe.

 

PSZOK będzie przyjmował odpady wyłącznie od właścicieli nieruchomości, którzy nie będą posiadali zaległości z tytułu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Meble i odpady wielkogabarytowe oraz wielkogabarytowy sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz świetlówki będą zbierane nieodpłatnie raz w roku z tzw. wystawek wg ustalonego w odpowiednim czasie harmonogramu.

W przypadku konieczności pozbycia się większej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy indywidualnie zamówić sobie kontener od firmy zbierającej tego typu odpady.


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Informujemy, że Punkt Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się na terenie ZUWIK Sp. z o.o., ul. Tuwima 25,  58-124 Marcinowice jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 8.30 oraz  14.30 – 15.30, a także w trzecią sobotę miesiąca od godz. 9.00 do 12.00.

Sobotnie terminy przyjmowania odpadów do PSZOK w 2019 r.:

19.01.2019 r.

16.02.2019 r.

16.03.2019 r.

20.04.2019r.

18.05.2019 r.

15.06.2019 r.

20.07.2019 r.
17.08.2019 r.
21.09.2019r.
19.10.2019 r.
16.11.2019 r.
21.12.2019 r.

Do PSZOK można oddawać:

a) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – w każdej ilości,

b) zużyte baterie i akumulatory – w każdej ilości,

c) środki ochrony roślin – w każdej ilości,

d) odpady budowlane i rozbiórkowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,

e) odpady wielkogabarytowe – miesięcznie w ilości do 350 kg,

f) zużyte opony(TYLKO Z AUT OSOBOWYCH) – rocznie w ilości do 20 szt.,

g) papier i tektura, w tym opakowania z papieru i tektury – w każdej ilości,

h) opakowania z metali  – w każdej ilości,

i) tworzywa sztuczne – w każdej ilości,

j) szkło, w tym opakowania ze szkła  – w każdej ilości,

k) opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości,

l) odpadowa masa roślinna – w każdej ilości,

ł) odpady kuchenne  ulegające biodegradacji – w każdej ilości,

m) odzież i tekstylia - w każdej ilości.

 

Warunkiem oddania odpadów do PSZOK jest brak zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 


POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice