wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

Selektywna zbiórka

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

 

Selektywne zbieranie odpadów zawierających następujące frakcje:

-        papier,

-        szkło,

-        tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metalu oraz odzież i tekstylia należy prowadzić w pojemnikach lub workach w systemie indywidualnym lub w pojemnikach w systemie zbiorowym.

 

Na terenie nieruchomości obowiązkowi segregacji podlegają następujące rodzaje odpadów:

-        odpady komunalne zawierające frakcje: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów

-        odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady zielone (należy kompostować - dotyczy zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz wielorodzinnej z dostępem do ogródków działkowych, odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji można oddawać na PSZOK).

-        przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach na terenie Gminy.

-        meble i odpady wielkogabarytowe oraz wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki zbierane będą raz w roku z nieruchomości z tzw. „wystawek” wg ustalonego harmonogramu

 

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ramach zadeklarowanej miesięcznej opłaty wnoszonej do Gminy przez właścicieli nieruchomości będzie można przekazać tzw. odpady problemowe: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia, zużyte opony, odpady zielone, opakowania ulegające biodegradacji, papier, makulaturę i tekturę, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe oraz tworzywa sztuczne.

UWAGA! otwarcie PSZOKu (Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych), gdzie będzie można oddać tzw. odpady problemowe wytworzone na terenie nieruchomości planowane jest do końca października 2013r. Szczegółowe informacje na temat rodzaju odpadów tam przyjmowanych znajdują się w informacjach dotyczących PSZOKu.

 

Odpady komunalne zbierane będą wg harmonogramu przedstawionego właścicielom nieruchomości najpóźniej do dnia 30 czerwca 2013 r. z następującą częstotliwością:

Rodzaj zabudowy

Częstotliwość odbioru odpadów segregowanych

Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych

zabudowa jednorodzinna

2 x w miesiącu

2 x w miesiącu

zabudowa wielorodzinna

1 x w tygodniu

1 x w tygodniu

nieruchomości niezamieszkane

2 x w miesiącu

2 x w miesiącu

 

 

UWAGA! Poniżej informacje do pobrania na temat tego co należy zbierać selektywnie i w jaki sposób, a co należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

 

Ulotka - Ogólnie o segregacji

Ulotka - Jak segregować odpady

Ulotka - Zakaz palenia śmieci


Gdzie wrzucać jakie odpady ?

Informacja i oświadczenie dot. kompostowania

Jak zmniejszyć ilość odpadów ?

Kompostowanie

Oznakowanie opakowań

Zasady postępowania z odpadami

 

  POWRÓT DO INFORMACJI O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice