poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Marcinowice

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

Podinspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami - stanowisko ds. leśnictwa i rolnictwa

Nazwa i adres jednostki: Urząd  Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 

1.Wymagania  niezbędne :

1)  wykształcenie z zakresu rolnictwa, leśnictwa lub ochrony środowiska: średnie lub wyższe,

2)  prawo jazdy kat. B,

3)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie  z pełni praw  publicznych,

5) kandydat nie może być  skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

2.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

2)  umiejętność obsługi komputera,

3)  dobry stan zdrowia – praca w terenie,

4)  sumienność,  obowiązkowość,

5)  komunikatywność oraz dobra organizacja pracy.

6) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

 

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) ustawy o ochronie przyrody,

d) Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) ustawy Prawo łowieckie,

f)                ustawy Prawo wodne,

g) ustawy o gospodarce nieruchomościami.

3. Zakres zadań i obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,

2) szacowanie strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi,

3) opiniowanie wniosków dotyczących dzierżawienia obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich,

4) szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych,

5) prowadzenie spraw w zakresie prawa wodnego,

6) przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych,

7) rozpatrywanie wniosków z zakresu leśnictwa, w tym sporządzanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych;

8) udział w oględzinach i kontrolach, realizowanych w ramach zadań Referatu;

9) wykonywanie innych poleceń Kierownika Referatu, wynikających z potrzeby realizowania bieżących zadań.

 

4. Dokumenty wymagane w ramach naboru:

1) list  motywacyjny,

2) życiorys,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru załączonego  do ogłoszenia,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzanym naborem  na wolne stanowisko pracy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dokumenty wymienione w pkt 1-3 oraz oświadczenia wymienione w pkt 5-7 muszą być odręcznie podpisane przez kandydata

5.Warunki pracy na stanowisku.

1) wymiar czasu pracy –  1 etat

2) miejsce pracy – Urząd Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice , parter,  brak windy w budynku,

3) praca terenowo-administracyjno-biurowa, praca przy komputerze

6. Wskaźnik zatrudnienia.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marcinowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie osiągnął poziomu 6%.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać  do dnia 30 czerwca 2018r.  w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w Urzędzie Gminy  w Marcinowicach, przy  ul. J.Tuwima 2 (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w zamkniętych  kopertach z dopiskiem:

„Oferta pracy  na wolne  stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. leśnictwa i rolnictwa”

Oferty,  które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

8. Dodatkowe informacje

1) Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku  przeprowadzonego naboru zostaną  zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy pod adresem BIP http://www.bip.marcinowice.pl oraz  http://www.marcinowice.pl a także  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

2) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) Oferty  zawierające braki formalne - podlegają odrzuceniu i kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania w sprawie naboru;

4) Osoba wybrana do zatrudnienia  będzie zobowiązana do złożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz przedstawienia  oryginałów dokumentów (do wglądu) potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6) Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marcinowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie osiągnął poziomu 6%.

Wójt Gminy Marcinowice

/-/ Władysław Gołębiowski

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice