środa, 12 grudnia 2018r.
   
Czcionka

XLI Sesja Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 23 lutego 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XLI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :


 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XL/18 z XL sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 stycznia 2018r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2018r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2018r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2018r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne oraz dla uczniów – członków amatorskich zespołów artystycznych finansowanych przez Gminę Marcinowice za osiągnięcia artystyczne.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marcinowice.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wszystkich Świętych w Strzelcach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Sady.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Marcinowice.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia własności działki gruntu nr 71/3 i 71/4, AM-1 o łącznej pow. 0,5069 ha obręb Śmiałowice w drodze darowizny na cele publiczne.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów
 21. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mysłaków.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018r
 23. Wolne wnioski i oświadczenia.
 24. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 25. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

 

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice