środa, 16 stycznia 2019r.
   
Czcionka

XL SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 16 stycznia 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XL SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
  5. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/17 z XXXIX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2017r.
  6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania radnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
11.  Podjęcie uchwały – Uchwała Budżetowa na rok 2018.
12.  Wolne wnioski i oświadczenia.
13.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
14.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice