sobota, 23 czerwca 2018r.
   
Czcionka

XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu  24 marca 2017 r.  o godz. 10:00
w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)
odbędzie się
XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu nr XXIX/17 z XXIX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 16 lutego 2017r.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marcinowice w 2017r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krasków.
13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (wniosek ZUWiK Sp. z o.o. do wglądu w Biurze Rady)
15. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Marcinowice.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
17. Wolne wnioski i oświadczenia.
18. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
19. Zamknięcie sesji.

 


Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

WYSZUKIWARKA

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice