poniedziałek, 23 kwietnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Byskutecznie pomagać Siedemnastu strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Marcinowice ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Promesa na przystań kajakową w Śmiałowicach Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie projektu pn. „Przystań Kajakowa nad Rzeką Bystrzycą w Miejscowości Śmiałowice” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.
Sąsiedzi nie tylko na mapie Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 226,45 euro z Euroregionu Glacensis na realizację partnerskiego projektu pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Wsparcie dla zabytku W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski przekazał dotację wspomagającą remont zabytkowego kościoła w Goli Świdnickiej.
NEWS:

XL SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 16 stycznia 2018 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XL SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXIX/17 z XXXIX sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2017r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Marcinowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Marcinowice.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
11.  Podjęcie uchwały – Uchwała Budżetowa na rok 2018.
12.  Wolne wnioski i oświadczenia.
13.  Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
14.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

/-/    Bożena Lema

 

Nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Ruszył nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest. Termin składania wniosków do dnia 09 lutego 2018 r.

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM W DNIU 29 GRUDNIA 2017 R. KONKURSOWYM NABOREM WNIOSKÓW, PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ,  DOTYCZĄCYM PRZEDSIĘWZIĘĆ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ GMINNYCH PROGRAMÓW USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA ROK 2018, WÓJT GMINY MARCINOWICE INFORMUJE, ŻE GMINA MARCINOWICE ZAMIERZA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU ORAZ STARAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU, ZBIERANIA, TRANSPORTU ORAZ UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, Z TERENU PRYWATNYCH POSESJI!

Maksymalna możliwość dofinansowania może wynieść do 85 % ze środków WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, jednak nie więcej niż 800 zł za tonę usuniętych odpadów. Warunkiem uruchomienia programu będzie decyzja o przyznaniu środków zewnętrznych Gminie Marcinowice. W przypadku braku kwalifikacji wniosku Gminy, program nie będzie realizowany.

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU JEST:

Złożenie w Urzędzie Gminy kompletnego wniosku o przyznanie dofinansowania w terminie do 09 lutego 2018 r.

Wniesienie wkładu własnego wynoszącego 15 % kosztów demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów (w terminie określonym przez Wójta Gminy Marcinowice).

Uwaga! Zakup i montaż nowego pokrycia dachowego nie są objęte dofinansowaniem! Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

W przypadku kiedy koszt demontażu, transportu i utylizacji  1 tony eternitu przekroczy szacowaną kwotę, powstałą różnicę pokrywa wnioskodawca. Ostateczny termin realizacji zadania wyznaczono do 14 września 2018 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 74/850-34-82, a wzory wniosków i oświadczeń są do pobrania na stronie www.marcinowice.pl oraz w pokoju nr 3 na parterze tut. Urzędu.

 

WNIOSEK (do pobrania)

Informacja o wyrobach zawierających azbest(do pobrania)

Więcej: Nabór na usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

Termin składania wniosków - AKCYZA

UWAGA ROLNICY!

INFORMACJA NA TEMAT TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO DO OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W 2018 r.

Pierwszy termin składania wniosków:

od 1 do 28 lutego 2018 r. - wypełniony wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z imiennymi fakturami VAT dokumentującymi zakup  oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01.08.2017 r. do 31.01.2018 r. należy przedłożyć w Urzędzie Gminy w Marcinowicach w pok. nr 2 na parterze.

Wnioski dostępne będą u Sołtysów wsi, w Urzędzie Gminy Marcinowice (pok. nr 2) oraz na stronie internetowej gminy Marcinowice: www.marcinowice.pl

W załączeniu WZÓR WNIOSKU( do pobrania)

Więcej: Termin składania wniosków - AKCYZA

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Jedna z trzech laureatek

Uczennica klasy III b klasy gimnazjalnej Szkoły Podstawowej w Marcinowicach – Roksana Łeńska wykazała się dużą wiedzą na temat św. Maksymiliana Kolbe.


 

Więcej: Jedna z trzech laureatek

 

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 r

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Do pobrania--> Harmonogram

Więcej: Harmonogram odbioru odpadów na 2018 r

 

Życzenia Wójta Gminy Marcinowice

 

XXXIX Sesja Rady Gminy Marcinowice

ZAWIADAMIA SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 29 grudnia 2017 r.  o godz. 10:00

w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. J. Tuwima 2 w Marcinowicach – sala narad (parter)

odbędzie się

XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu nr XXXVIII/17 z XXXVIII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 listopada 2017r.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Marcinowice na lata 2017-2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 12. Podjęcie uchwały – Uchwala Budżetowa na rok 2018.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017r.
 15. Wolne wnioski i oświadczenia.
 16. Informacje dla radnych, sprawy bieżące.
 17. Zamknięcie sesji.

Terminy Komisji:

Więcej: XXXIX Sesja Rady Gminy Marcinowice

 

Natalia laureatką konkursu plastycznego

Natalia Richtscheid z klasy VIIB Szkoły Podstawowej w Marcinowicach została laureatką konkursu plastycznego „Kartka Świąteczna – Boże Narodzenie – Nowy Rok”.


Więcej: Natalia laureatką konkursu plastycznego

 

Spotkanie Opłatkowe

Relacja Teletop Sudety

Relacja Doba.pl

 

Strona 8 z 128

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

 • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
 • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice