poniedziałek, 21 stycznia 2019r.
   
Czcionka
image image image image
Jak zagospodarować budynek po byłej szkole podstawowej w Wirach?? [ANKIETA] Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach funkcjonowała do dnia 31 sierpnia 2018 r. Od tego czasu trzykondygnacyjny budynek po byłej szkole należący do Gminy Marcinowice stoi pusty.

Uwaga Rolnicy - Zmiana w podatku akcyzowym UWAGA ROLNICY – ZMIANA W PODATKU AKCYZOWYM!
Most w Wirkach po odbiorze W piątek 14 grudnia 2018 r. odebrane zostało następne zrealizowane na terenie gminy Marcinowice zadanie.
Zmiana godzin pracy urzędu - informacja Od dnia 7 stycznia 2019 r. zmiana godzin pracy Urzędu Gminy Marcinowice
 
NEWS:

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Zgodnie z uchwałą nr 9/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych w niedzielę 3 kwietnia b.r. odbędą się wybory do izb rolniczych.  W wyborach do samorządu rolniczego okręgiem wyborczym jest gmina.  Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 8.00 do 18.00. Na terenie Gminy Marcinowice uprawnieni do głosowania będą mogli oddać swój głos w Marcinowicach. Na lokal wyborczy wybrano salę narad  Urzędu Gminy w Marcinowicach.  Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

Więcej: Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych

 

500 tys. zł dla Gminy Marcinowice

Już po raz szósty Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik odebrał z rąk Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Jerzego Millera promesę przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po kilkumiesięcznych staraniach 05 lutego br. Gmina Marcinowice otrzymała promesą na 500 tys. zł. przeznaczoną na naprawę dróg w Wirach i Sadach, które zostały wskazane przez ministerstwo z czterech zgłoszonych przez Wójta Gminy Jerzego Guzika. Realizacja wybranych zadań w 100 % zostanie sfinansowana ze środków przyznanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. W ubiegłym roku do budżetu Gminy wpłynęła kwota ponad 1 mln 700 tys. zł na podstawie otrzymanych trzech promes. Przyznane środki pozwoliły na realizację łącznie 22 zadań.

 

Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

Do niecodziennego spotkania doszło 9 lutego br. w Zespole Szkół w Marcinowicach. Na zaproszenie Wójta Gminy Jerzego Guzika przybyła Pani Poseł RP Anna Zalewska. W spotkaniu uczestniczył Wójt Jerzy Guzik i Radni Gminy Marcinowice oraz młodzież wspólnie z gronem pedagogicznym. Pomysł na spotkanie z Panią Poseł, zrodził się po uczestnictwie gimnazjalistów 21 stycznia br. w sesji Rady Gminy Marcinowice. Widząc zainteresowanie młodzieży Wójta Gminy Marcinowice obiecał wówczas, że zorganizuje spotkanie z parlamentarzystką. Pani Poseł Anna Zalewska przyjęła zaproszenie i przyjechała na zorganizowane spotkanie. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wykazali się dużą wiedzą na temat życia politycznego. Pani Poseł opowiedziała o początkach swojej kariery i swojej obecnej pracy oraz sprawach jakimi się zajmuje.

Więcej: Spotkanie gimnazjalistów z Panią Poseł

 

Mobilny Punkt Informacyjny

Urząd Gminy Marcinowice oraz PIFE Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich na Dolnym Śląsku zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Marcinowice do udziału w bezpłatnych konsultacjach indywidualnych w tzw. Mobilnych Punktach Informacyjnych, które odbędą się w dniu 24.02.2011rSpotkanie z konsultantem PIFE ma pomóc osobom, które zamierzają ubiegać się o dotację unijną, bądź chcą dowiedzieć się więcej o Funduszach Europejskich. Otrzymacie Państwo informacje, które pomogą w podjęciu decyzji o przygotowaniu projektu. Konsultant przedstawi podstawowe kryteria oraz wskaże instytucję, która odpowiada za przyjmowanie wniosków.W celu sprawnej organizacji konsultacji prosimy o przesyłanie Państwa zgłoszeń oraz pytań do konsultantów PIFE wraz z określeniem zakresu swoich potrzeb związanych z informacją o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013 na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub telefonicznie pod nr tel. 74/850-34-95
Miejsce i termin spotkania: 24.02.2011r. Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, pok. Nr 14

 

Powołanie Zastępcy Wójta Gminy

W dniu 5 stycznia br. Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik powołał Panią Ewę Fiedler-Łeńską na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Marcinowice. Pani Ewa Fiedler-Łeńska w Urzędzie Gminy pracuje od 2006 roku. Wcześniej zajmowała stanowisko Inspektora w Referacie Gospodarki Komunalnej. Stanowisko Zastępcy Wójta będzie sprawowała w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

 

 

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011


Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2011 i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń.
Urząd Gminy Marcinowice przypomina przedsiębiorcom o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2010 oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 r. - w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity: Dz.U. nr 70 z 2007, poz.473 z późn. zm.).
Nie złożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r. spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.


Załączniki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 

BIBLIOTEKA BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMIE AKADEMIA ORANGE DLA BIBLIOTEK

W roku 2010 Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach z/s w Wirach przystąpiła do programu Fundacji Orange Akademia Orange dla Bibliotek Program ma na celu edukację oraz popularyzację wykorzystania Internetu przez użytkowników biblioteki, a w szczególności zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filii a także zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Uzyskana dotacja w wysokości 1158,54zł została przeznaczona na pokrycie kosztów dostępu do Internetu.
Czytelników i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do bezpłatnego korzystania z Internetu w następujących placówkach biblioteki:
Gminna Biblioteka Publiczna
Wiry 10a
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej
Szczepanów 9a

 

Srebrny medal dla Państwa Kuliczkowskich

Miłym akcentem rozpoczęła się w dniu 30 grudnia ostatnia sesja Rady Gminy Marcinowice w 2010 r. Państwo Maria i Adam Kuliczkowscy z Wir zostali odznaczeni srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju. Odznaczenie zostało nadane przez Ministra Obrony Narodowej w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, których troje dzieci Arkadiusz, Daniel, Paweł pełniło nienagannie służbę wojskową. Medal wręczył Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień Major Andrzej Smolarek oraz Wójt Gminy Marcinowice Jerzy Guzik. Państwo Kuliczkowscy są jedną z niewielu par małżeńskich w powiecie świdnickim, które otrzymały takie odznaczenie.

Więcej: Srebrny medal dla Państwa Kuliczkowskich

 

Ślubowanie Wójta Gminy Marcinowice

Uroczyste ślubowanie złożone przez Wójta Gminy Marcinowice – Jerzego Guzika było głównym punktem porządku obrad piątkowej II sesji Rady Gminy Marcinowice. Na sesji ślubowanie złożyła również radna Pani Bożena Lema. W dalszej części radni ustalili składy osobowe stałych komisji Rady Gminy i podjęli uchwały o wyborze przewodniczących tych komisji. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej została radna Halina Kucharczyk, Przewodniczącym Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów radny Janusz Gąsior, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska radny Andrzej Matusiewicz, Przewodniczącym Komisji Oświaty, Wychowania, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej radna Bożena Lema.Zgodnie z ustawowymi kompetencjami Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Marcinowice oraz w sprawie ustalenia przebiegu kilometrów na jazdy lokalne dla Wójta Gminy Marcinowice. W porządku sesji znalazły się również uchwały w sprawie zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Marcinowice oraz sołtysom wsi Gminy Marcinowice oraz w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLII/224/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Marcinowice. Spotkanie zakończyło się miłym świątecznym akcentem - wspólnym łamaniem się opłatkiem i składaniem życzeń świątecznych.

Więcej: Ślubowanie Wójta Gminy Marcinowice

 

Środki unijne dla szkół

W kontekście wdrożenia nowej podstawy kształcenia ogólnego, Gmina Marcinowice przystąpiła do projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (poddziałanie 9.1.2). Gmina wystąpiła o środki unijne w wysokości 77 746,73 zł dla szkół podstawowych w Strzelcach i Marcinowicach, których jest organem prowadzącym. Projekt ma na celu realizację programy indywidualnego nauczania uczniów najmłodszych klas i przewiduje realizację programu zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych na terenie gminy. Zakres tematyczny został ustalony w oparciu o diagnozę potrzeb uczniów danej szkoły. W ramach projektu zostaną również zakupione pomoce dydaktyczne na poszczególne zajęcia dodatkowe, zgodnie z potrzebami uczniów. Dodatkowe zajęcia, szkoły będą mogły organizować dla dzieci, które m.in. mają trudności w nauce czytania i pisania, matematyki, czy wady postawy i wymowy. Wniosek aplikacyjny został złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i został zweryfikowany pozytywnie w ocenie formalnej wniosku, tym samym zostanie przekazany do oceny merytorycznej. Wyniki dotyczące przyznania dotacji będą znane pod koniec bieżącego roku. Na potrzeby przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i omówienia realizacji programu pracownicy Urzędu Gminy Honorata Błońska i Dagmara Gorlowska konsultowały projekt i przygotowały spotkanie z przedstawicielami szkół podstawowych. Trzymamy kciuki za pozytywną ocenę wniosku i przyznanie dofinansowania, dzięki, któremu szkoły będą mogły prowadzić zarówno program zajęć specjalistycznych, jak i rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych.

 

Strona 132 z 148

Przyjęcia interesantów

Wójt Gminy Marcinowice Stanisław Leń przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek
w godzinach od 12:00 do 17:00.
Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 74/85 85 226.

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice