wtorek, 19 lutego 2019r.
   
Czcionka

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

INFORMACJE O ZASADACH FUNKCJONOWANIA NOWEGO SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

UWAGA!!! Od 1 Grudnia 2017 r. zmianie uległy stawki za wywóz odpadów.

- 13 zł segregowane,

- 17 zł niesegregowane.

 

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 lipca 2013r.  to Gminy muszą przejąć  obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Dlatego też Gmina Marcinowice od dnia 1 lipca 2013r. wprowadziła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Na czym polega nowy system gospodarowania odpadami?

Od 1 lipca 2013 roku to gmina będzie odpowiadać za odbieranie i właściwe zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych oraz możliwość segregacji odpadów.

 

Odpady od mieszkańców odbiera wyłoniona w drodze przetargu firma: Zakład Oczyszczania Miasta Sp. Z o.o. w Świdnicy, ul. Metalowców 4, z którą Gmina zawarła umowę na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice na okres od 01.07.2013r. do 30.06.2015r. Firma ta obsługiwać będzie mieszkańców i podmioty prawne (tj. podmioty gospodarcze, jednostki organizacyjne) w imieniu Gminy, a za odbiór odpadów wszyscy właściciele nieruchomości będą uiszczać w gminie zadeklarowaną opłatę wg stawek określonych przez Radę Gminy Marcinowice.

Zmiany wynikające z nowego systemu gospodarowania odpadami.

 1. Właściciel nieruchomości nie będzie musiał podpisywać umowy z przedsiębiorcami odbierającymi jego śmieci – teraz zrobi to za niego gmina (dotychczasową umowę należało rozwiązać ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013r., chyba że była to umowa podpisana z Zakładem Oczyszczania Miasta w Świdnicy – ta firma zobowiązała się rozwiązać umowy z klientami ze swojej strony!);
 2. Gmina miała obowiązek zapewnić mieszkańcom możliwość segregacji odpadów opakowaniowych (takich jak papier, tworzywa sztuczne, szkło, puszki itp.) „u źródła” tj. na terenie nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Marcinowice na nieruchomościach zamieszkanych o zabudowie niskiej segregacja prowadzona ma być w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych workach, na nieruchomościach zamieszkanych z zabudową wielolokalową oraz na nieruchomościach niezamieszkanych (podmioty gospodarcze, instytucje) segregacja odbywać się będzie w dostarczanych przez firmę specjalnie oznakowanych pojemnikach zbiorczych.
 3. Raz w roku według harmonogramu dostarczonego przez firmę, o którym mieszkańcy informowani będą w sposób zwyczajowo przyjęty (strona internetowa oraz ogłoszenia w miejscowościach na tablicach ogłoszeń) będzie prowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek oraz odpadów wielkogabarytowych.
 4. Na koniec października bieżącego roku planowane jest otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajdować będzie się w Marcinowicach przy ul. J. Tuwima 25, w którym w ramach wnoszonej do Gminy zadeklarowanej opłaty będzie można przekazać tzw. odpady problemowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce PSZOK poniżej.
 5. Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach na terenie Gminy Marcinowice.
 6. W drodze uchwały gmina określiła dwie stawki opłat za odbiór odpadów:

- dla tych co segregują odpady - niższą,

- dla tych co nie segregują odpadów – wyższą, mieszkaniec będzie miał możliwość wyboru stawki;

 1. Nowym systemem objęte zostały również osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (firmy, instytucje)

Nowe przepisy mają też zagwarantować skuteczniejszą walkę z „dzikimi” wysypiskami, ponieważ dzięki równej stawce za odbiór odpadów nikomu nie będzie opłacało się podrzucać śmieci sąsiadom, do lasu, potoku, rzeki czy przydrożnego rowu.

Zniknie też powód, żeby śmieci pozbywać się poprzez spalanie w domowych piecach – proceder ten stanowi duży problem mimo, że jest prawnie zabroniony.

 

Najważniejsze obowiązki mieszkańców:

 1. 1. Wypełnienie i złożenie w odpowiednim terminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowe!!!
 2. 2. Zadeklarowaną opłatę należy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Marcinowice: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001 lub w kasie Urzędu Gminy bez wezwania w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.
 1. Pierwszą opłatę należy uiścić do 15 lipca 2013r.
 2. Korekty do deklaracji należy składać za każdym razem, gdy:

-        zmianie ulegną stawki ustalone przez Radę Gminy,

-        zmieni się ilość osób zamieszkujących nieruchomość zamieszkaną lub mieszaną,

-        właściciel nieruchomości niezamieszkanej zdecyduje się na inną liczbę pojemników lub na pojemniki o innej pojemności.

 1. Deklarację korygującą należy złożyć bez wezwania w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami zawartymi w poniżnych załącznikach, tam znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje.

 

1. Deklaracje

2. Opłaty za odpady komunalne

3. Selektywna zbiórka

4. Inne sposoby zagospodarowywania odpadów

5.  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

6. Akty prawne

7. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

8. Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

9. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - listopad - grudzień 2017

10. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - 2018

11. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych - 2019 r.


 

 

UWAGA!
Do odczytu niektórych formularzy wymagane jest używanie programu Acrobat Reader.
Acrobat Reader dostępny jest na stronie www.adobe.com

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice