wtorek, 15 stycznia 2019r.
   
Czcionka

Struktura Organizacyjna

Urzędu Gminy w Marcinowicach

Nazwa

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Pokój

Nr wew.

Sekretariat Urzędu

Wójt

Stanisław Leń

22

Sekretarz Gminy

Sekretarka

Joanna Anioł

21

33

Referat Organizacyjny,Spraw Obywatelskich i Oświaty

Kierownik referatu

Anna Urbańska

17

32

Inspektor

Stanisława Suszko

24

37

Inspektor

Elżbieta Gołębiowska

18

29

Referent

Wioletta Łazinek

26

35

Informatyk

Tomasz Wasilewski

26

35

Inspektor

Dagmara Gorlowska

26

35

Inspektor

Honorata Błońska

19

39

Referent

Małgorzata Wilk

24

37

Radca Prawny

Mariusz Starke

13

Pomoc administracyjna

Magdalena Richtscheid

2

43

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Kierownik referatu

Janina Kuta

5

27

Inspektor

Alicja Madej

4

21

Inspektor

Bożena Stępień

4

21

Młodszy referent

Magdalena Łyko

3

42

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik referatu

Beata Staryszak

10

34

Inspektor

Ryszard Porębski

12

36

Podinspektor

Gabriela Nastałek-Żygadło

11

23

Referat Budżetu i Finansów

Kierwonik referatu -Skarbnik Gminy

Anna Czernicka

27

40

Inspektor

Joanna Pater

29

31

Kasjer

Aleksandra Jasińska

29

31

Inspektor

Renata Tragarz

29

31

Inspektor

Barbara Wołyniak

28

30

Inspektor

Justyna Papazisi

28

30

Referent

Dominika Kundziarz

28

30

 

Urząd Gminy w Marcinowicach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 7:30 - 15:30

Wtorek 7:30 - 17:00

Środa 7:30 - 15:30

Czwartek 7:30 - 15:30

Piątek 7:30 - 14:00

 

Kasa Urzędu czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

Poniedziałek 7:30 - 14:00

Wtorek 7:30 - 16:00

Środa 7:30 - 14:00

Czwartek 7:30 - 14:00

Piątek 7:30 - 13:30

 

Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu Gminy.

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Urzędu Gminy należy:
- właściwa i terminowa realizacja zadań,
- organizowanie i realizowanie zadań obowiązujących w określonych aktach prawnych,
- opracowywanie propozycji rzeczowych i finansowych do projektu rocznego budżetu,
- przygotowywanie projektów aktów prawnych Wójta, Rady gminy oraz innych materiałów pod obrady Rady i Komisji,
- prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie projektów decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
- rozpatrywanie interpelacji, wniosków i interwencji publicznej,
- rozpatrywanie interpelacji, wniosków i interwencji Posłów na Sejm RP, Senatorów, Radnych, Komisji Rady, wniosków i postulatów ludności oraz ich załatwianie,
- prowadzenie kontroli w ramach właściwości rzeczowej oraz w zakresie ustalonym przez Wójta w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz opracowywanie zaleceń pokontrolnych i nadzór nad ich realizacją,
- usprawnianie organizacji, metod i form pracy referatów i zespołów,
- realizowanie zadań w zakresie obronności kraju należących do wójta zgodnie z przepisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
- ochrona tajemnicy państwowej i służbowej
- ochrona danych osobowych obywateli
- organizowanie dostępu obywateli do informacji,
- podejmowanie działań związanych z ochroną przed powodziową i innymi klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami kryzysowymi,
- rozpatrywanie- załatwianie skarg
- prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów do Sejmu, Senatu RP i samorządu terytorialnego oraz referendów,
- terminowe i prawidłowe sporządzanie sprawozdań GUS,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy.

Pok. 21 Sekretariat
Tel. 074/85-85-226/227, fax. 074/85-85-231
Tel. wew. 33

Joanna Anioł - referent

Sekretarz
Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw gminy w imieniu Wójta w zakresie ustalonym przez Wójta,
2) zapewnianie sprawnego funkcjonowania Urzędu, warunków jego działania a także organizowanie pracy oraz nadzór w tym zakresie nad działalnością referatów oraz komórek organizacyjnych Urzędu, szczególnie pionu organizacyjno – prawnego i technicznego,
3) przyjmowanie do protokołu ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
4) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady i jej organów oraz innych gremiów samorządowo – społecznych Gminy, potwierdzanie własnoręczności podpisów,
5) przyjmowanie pism sądowych i prokuratorskich w przypadku niemożności doręczenia ich adresatowi,
6) współpraca z Radcą Prawnym w celu zapewnienia prawidłowej obsługi prawnej gminy,
7) współpraca z Przewodniczącym Rady Gminy w przygotowywaniu materiałów na sesje oraz w realizacji uchwał Rady i wniosków Komisji,
8) opracowywanie projektów aktów prawnych gminy o znaczeniu ustrojowym i organizacyjnym,
9) zastępowanie Wójta oraz jego zastępcy w czasie ich nieobecności w bieżących sprawach gminy, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
10) przyjmowanie interesantów w bieżących sprawach gminy, oraz skarg i wniosków w czasie nieobecności Wójta i Zastępcy,
11) odpowiedzialność za stan techniczny, wystrój i funkcjonowanie budynku Urzędu Gminy,
12) nadzór nad rejestrami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych,
13) opracowuje i wdraża realizację zaleceń pokontrolnych oraz opracowuje informacje o wykorzystaniu wniosków.

 

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

Pok. 17 Tel. wew. 32
Anna Urbańska
- Kierownik Referatu Organizacyjnego

Biuro Obsługi Rady i Samorządów Wsi prowadzi sprawy związane z obsługą kancelaryjną i biurową Rady Gminy i Komisji Rady Gminy Marcinowice.

Pok. 24, 25 Tel. wew. 37
Stanisława Suszko
– inspektor, dowody osobiste, ewidencja ludności, sprawy wojskowe
Małgorzata Wilk
– referent, realizacja zadań z zakresu spraw administracyjnych, kontakt z mediami

Pok. 26 Tel. wew. 35

Dagmara Gorlowska – inspektor, ewidencja działalności gospodarczej, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (środki z UE, środki krajowe), dział promocji, punkt szansy, informacja o funduszach dla małych średnich przedsiębiorstw, ewidencja obiektów hotelarskich innych

Tomasz Wasilewski – inspektor, informatyk
Wioletta Łazinek
– referent, pozyskiwanie dodatkowych źródeł finansowania (środki z UE, środki krajowe)

Pok. 19 Tel. wew. 39

Honorata Błońska – inspektor, prowadzenie spraw oświaty, obsługa rad sołeckich (narady z sołtysami, wybory sołtysów i rad sołecki), archiwum, prowadzenie rejestru skarg i wniosków.

Pok. 2 Tel. wew. 43

Magdalena Richtscheid – Biuro Obsługi Klienta, Informacja


Do zadań Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich i Oświaty należy:
1) prawidłowa organizacja i funkcjonowanie Urzędu Gminy w części administracyjnej i gospodarczej,
2) ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych,
3) prowadzenie spraw kadrowych stałych pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych a także Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
4) nadzór i organizacja szkoleń bhp oraz badań z zakresu medycyny pracy,
5) prowadzenie archiwum zakładowego,
6) koordynacja spraw związanych z opieka zdrowotna,
7) prowadzenie spraw z zakresu oświaty,
8) nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji,
9) bieżąca realizacja interwencji mieszkańców Gminy w sprawach pilnych,
10) rejestrowanie skarg i wniosków,
11) realizowanie zadań własnych zleconych z zakresu obronności, wojskowości, obrony cywilnej i działań antykryzysowych,
12) obsługa i kierowanie interesantów wg kompetencji poprzez Sekretariat Urzędu Gminy,
13) ewidencja działalności gospodarczej,
14) wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
15) udzielanie pomocy technicznej w obsłudze samorządów wiejskich i komisji rady,
16) prowadzenie i koordynacja spraw wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych,

17) współdziałanie z gremiami społecznymi,
18) organizacja obsługi informatycznej w Urzędzie.

 

Radca Prawny

Pok. 13
Radca prawny:
Mariusz Starke


Radca Prawny zapewnia obsługę prawną organów Gminy, Urzędu i jego jednostek organizacyjnych oraz w uzasadnionych przypadkach spraw mieszkańców Gminy dotyczące Urzędu Gminy.

 

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
Pok. 5 Tel. wew.27
Janina Kuta
- Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Pok. 4 Tel.wew. 21
Alicja Madej
– inspektor, realizacja zadań z zakresu inwestycji, ochrony zabytków, wspólnot mieszkaniowych, ochrony środowiska i utrzymania czystości
Bożena Stępień – inspektor, realizacja zadań z zakresu drogownictwa, gospodarki komunalnej - gospodarowanie mieniem komunalnym gminy w zakresie lokali mieszkalnych i użytkowych, realizacja zadań inwestycyjnych

Pok. 3 Tel. wew. 42

Magdalena Łyko – młodszy referent: realizacja zadań z zakresu gospodarki komunalnej - gospodarki odpadami

Do zadań Referatu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej należy:

1) ustalanie w drodze decyzji warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) prowadzenie rejestru wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego,
3) opiniowanie zgodności z planami miejscowymi wstępnych projektów podziału nieruchomości,
4) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia drogowego na terenie Gminy,
5) planowanie i nadzór nad realizacją gminnych inwestycji budowlanych oraz remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej,
6) wydawanie pozwoleń na umieszczanie reklam,
7) planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji dróg gminnych, placów, chodników i parkingów,
8) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg,
9) zarządzanie drogami gminnymi,
10) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
11) naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego,
12) prowadzenie ewidencji gminnych dróg, mostów i przepustów,
13) współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez Gminę,

14) organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach,
15) przygotowanie treści umów w związku z prowadzeniem inwestycji i remontów,
16) organizowanie odbiorów końcowych inwestycji realizowanych przez Gminę i przekazywanie obiektów użytkownikom,
17) opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów w zakresie działania referatu,
18) zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu,
19) prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku Urzędu,
20) zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest Gmina,
21) planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych,
22) planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji,

23) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków,
24) współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartości zabytkowe,

25) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej, gospodarki odpadami oraz ochrony przeciwpowodziowej,
26) nadzorowanie i realizacja zadań w zakresie gospodarowania komunalnymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, świetlicami, boiskami,
27) nadzorowanie i realizacja zadań, związanych z utrzymaniem czystości na terenie Gminy,
28) organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju Gminy,
29) realizacja polityki przestrzennej Gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
30) przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
31) zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
32) koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi,
33) wydawanie wypisów i wyrysów z planu,
34) prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
35) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
36) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie ustalenia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem bądź zmianą planów miejscowych,
37) nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji gminnych,
38) prowadzenie spraw w zakresie klęsk żywiołowych,

39) prowadzenie postępowania w sprawach indywidualnych dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w zakresie nieuregulowanym ustawą zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego,

40) prowadzenie spraw z zakresu systemu gospodarki odpadami,

41) prowadzenie spraw związanych z geologią surowcową.

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Pok. 10 Tel. wew.34
Beata Staryszak - Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami


Pok. 12 Tel. wew. 36
Ryszard Porębski
– inspektor, ewidencja gruntów, gospodarka nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność gminy., współpraca z producentami rolnymi i organizacjami rolników ochroną środowiska naturalnego i ekosystemów w części związanej merytorycznie z zakresem działania referatu

Pok. 11 Tel. wew. 23

Gabriela Nastałek-Żygadło – podinspektor, realizacja zadań z zakresu rolnictwa i leśnictwa

 

Do zadań Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami, a w szczególności gospodarowanie zasobem nieruchomości Gminy Marcinowice, w tym:
a) zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
b) sporządzanie planu wykorzystania zasobu nieruchomości,
c) podejmowanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu oraz wystawianie faktur VAT w przypadku sprzedaży nieruchomości gminnych,
d) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządowych,
e) prowadzenie ewidencji składników mienia komunalnego gminy,
f) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
g) przygotowanie opracowań geodezyjnych, prawnych i projektowych, dokonywanie podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości,
h) składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy lub wpis w księdze wieczystej,

2) podejmowanie czynności z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami gruntowymi, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, oddawanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, użytkowanie, użyczenie, trwały zarząd,

3) nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości w drodze komunalizacji, zakupu, pierwokupu, zamiany i uwłaszczenia,

4) przejmowanie i przekazywanie nieruchomości,

5) prowadzenie spraw z zakresu wykonywania przez Wójta prawa pierwokupu i odkupu nieruchomości,

przygotowywanie dokumentacji prawnej dotyczącej ustalenia opłat za korzystanie z nieruchomości wchodzących do zasobu Gminy,

6) przygotowywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu,

7) organizowanie przetargów na zbycie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego,

8) prowadzenie spraw z zakresu scaleń i podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz osób prawnych i fizycznych,

9) prowadzenie spraw z zakresu nabywania nieruchomości wydzielonych pod drogi publiczne (gminne) oraz wypłata odszkodowań właścicielom lub użytkownikom wieczystym,

10) prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczenia nieruchomości na obszarze Gminy Marcinowice,

11) komunalizacja gruntów,

12) prowadzenie postępowań w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

13) prowadzenie spraw z zakresu numeracji porządkowej nieruchomości,

14) prowadzenie spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych w trybie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

15) prowadzenie kontroli stanu urządzeń melioracji szczegółowej,

16) odbiory robót wykonywanych przez spółkę wodną w ramach środków budżetu Gminy,

17) prowadzenie spraw dotyczących ochrony zwierząt, w tym:
a) przygotowywanie projektów decyzji na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne,
b) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie odebrania właścicielom lub opiekunom zwierząt traktowanych niehumanitarnie,
c) podejmowanie działań w zakresie wyłapywania zwierząt bezdomnych i umieszczania ich w schronisku,
d) zapobieganie bezdomności zwierząt,

18) podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

19) podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania organizmów kwarantannowych,

20) podejmowanie działań w zakresie gotowości zwalczania, wydawania zezwoleń na uprawę maku i konopi oraz sprawowanie nadzoru,

21) przygotowywanie projektów decyzji nakazujących zniszczenie nielegalnych upraw maku i konopi,

23) poświadczanie oświadczeń rolników składanych przy zakupie nieruchomości rolnych,

24) szacowanie strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi,

25) ochrona przyrody, w tym:
a) przygotowywanie projektów decyzji zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,

26) opiniowanie wniosków dotyczących wydzierżawienia obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich,

27) przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych,

28) współpraca i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej, prowadzenie spisów rolnych,

29) współpraca i współdziałanie ze służbami i jednostkami pracującymi na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi,

30) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

31) wykonywanie zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywanie wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających,

32) ochrona środowiska od zanieczyszczeń odpadami oraz ochrona i rekultywacja gruntów rolnych zdewastowanych i zdegradowanych,

33) wydawanie decyzji środowiskowych.

 

Referat Budżetu i Finansów

Skarbnik Gminy
Pok. 27 Tel. wew. 40
Anna Czernicka – Skarbnik Gminy


Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za prawidłowe ewidencjonowanie o rozliczanie operacji budżetowych, prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
2) wstępna kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonywania budżetu i ich analiz i wniosków,
3) opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególność zakładowego planu kont, obiegu dokumentacji, zasad przeprowadzani i rozliczania inwentaryzacji,
4) składanie kontrasygnaty i podejmowanych przez Wójta czynności prawnych powodujących zobowiązania finansowe,
5) powiadamianie Rady Gminy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o dokonywaniu kontrasygnaty na pisemne polecenie Wójta w przypadku wcześniejszej odmowy,
6) podejmowanie działań kontrolnych i koordynujących w zakresie realizacji budżetu przez poszczególne referaty i komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne gminy, zapewnienia prawidłowej ewidencji mienia,
7) odpowiedzialność w zakresie pełnej realizacji dochodów budżetowych racjonalne wykorzystanie środków z uwzględnieniem zgodności z prawem,
8) celowości, rzetelności i gospodarności, prowadzenie rozliczeń z sołectwami i innymi organizacjami społeczno - samorządowymi Gminy w budżecie gminy,
9) wykonywanie funkcji bezpośredniego kierownika Ref. Budżetu i Finansów w części budżetowej, podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania dodatkowych dochodów Gminy,
10) kontrola wydatkowa środków budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz dotacji udzielonych z budżetu Gminy.

Pok. 29 Tel. wew. 31
Renata Tragarz – inspektor
Joanna Pater - inspektor
Aleksandra Jasińska - kasjer


Pok. 28 Tel. wew. 30
Justyna Papazisi – inspektor
Dominika Kundziarz - referent
Barbara Wołyniak - inspektor


Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należą:
1) prowadzenie gospodarki finansowej gminy w zakresie planowania i realizacji budżetu, proponowanie polityki i realizacja wpływów do budżetu w zakresie podatków i opłat lokalnych,
2) ewidencja finansowa mienia gminy,
3) kontrolowanie i nadzór nad realizacją budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, windykacja należności gminy,
4) obsługa kasowa,
5) obsługa finansowa Urzędu Gminy.

 

 

 

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Nazwa

Stanowisko

Nazwisko

Pokój

Nr wewnętrzny

Sekretariat Urzędu

Wójt

Władysław Gołębiowski

22

Zastępca Wójta

Stanisław Leń

20

Sekretarz Gminy

Jadwiga Ziarnowska

19

Doradca Wójta

Alicja Synowska

6

Sekretarka

Renata Tragarz

21

33

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik Referatu

Anna Urbańska

17

32

Inspektor

Stanisława Suszko

24

37

Inspektor

Elżbieta Gołębiowska

18

39

Radca Prawny

Mariusz Starke

13

Sekretarka

Małgorzata Laskowska


Informatyk

Tomasz Wasilewski

26

35

Biuro Obsługi Rady i Samorządów Wsi

Kierownik Referatu

Anna Urbańska

17

32

Referat Oświaty, Wspierania Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych

Kierownik Referatu

Honorata Błońska

25

37

Podinspektor

Dagmara Gorlowska

26

35

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej

Kierownik Referatu

Ewa Fiedler-Łeńska

5

27

Inspektor

Alicja Madej

4

21

Inspektor

Bożena Stępień

4

21

Inspektor

Paulina Robak

3

42

Referat Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu

Beata Staryszak

11

23

Inspektor

Ryszard Porębski

10

27

Leśniczy

Henryk Małachowski

9

23

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik  Referatu - Skarbnik Gminy

Anna Czernicka

27

40

Inspektor

Justyna Papazisi

29

31

Inspektor

Janina Stawicka

29

31

Pomoc administracyjna

Wioleta Łazinek

29

31

Inspektor

Janina Miś

28

30

Podinspektor

Barbara Wołyniak

28

30

Inspektor

Elżbieta Sznurowska

28

30

 

WYSZUKIWARKA

Banery
STRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice