środa, 25 kwietnia 2018r.
   
Czcionka
image image image image
Byskutecznie pomagać Siedemnastu strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Marcinowice ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Promesa na przystań kajakową w Śmiałowicach Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie na zrealizowanie projektu pn. „Przystań Kajakowa nad Rzeką Bystrzycą w Miejscowości Śmiałowice” w ramach Dolnośląskiego Funduszu Odrzańskiego.
Sąsiedzi nie tylko na mapie Gmina Marcinowice otrzymała dofinansowanie w kwocie 14 226,45 euro z Euroregionu Glacensis na realizację partnerskiego projektu pn. „Sąsiedzi nie tylko na mapie - poznajemy nasze lokalne walory” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.
Wsparcie dla zabytku W dniu 27 marca 2018 r. Wójt Gminy Marcinowice Władysław Gołębiowski przekazał dotację wspomagającą remont zabytkowego kościoła w Goli Świdnickiej.
NEWS:

Dotacja dla Gminy Marcinowice – wyposażenie OSP

Gmina Marcinowice otrzymała dotację w wysokości 43 659,00  zł na doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Funduszu Sprawiedliwości.


Więcej: Dotacja dla Gminy Marcinowice – wyposażenie OSP

 

Naturalnie i jak zdrowo

W dniu 16 kwietnia br. Szkołę Podstawową im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach odwiedziła kolejna edukatorka -  Pani Danuta Schanne, która w ramach realizowanego programu Edukacji do starości „Nawzajem sobie potrzebni” przeprowadziła dla uczniów zajęcia promujące zdrowe, ekologiczne odżywianie.

 

Więcej: Naturalnie i jak zdrowo

 

Spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) w Wałbrzychu

zaprasza na spotkanie informacyjne w dniu 25 kwietnia 2018 r.,

pt. „Możliwości pozyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich

na założenie działalności gospodarczej”.

Tematem spotkania będą:

- informacje dotyczące możliwości wsparcia dotacyjnego na zakładanie działalności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (Inicjatywa Leader),

- informacje dotyczące możliwości pozyskania instrumentów finansowych – preferencyjnych pożyczek na zakładanie działalności.

Więcej: Spotkanie informacyjne

 

Badania GUS

Badanie  GUS,

Spójności Społecznej

od 5 lutego do 30 maja 2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 5 lutego do 30 maja 2018 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi już trzecią edycję badania reprezentacyjnego, dotyczącego spójności społecznej.

Badanie polega na  zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu.

Celem badania jest dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie wszechstronnych ocen jakości życia, uwzględniającej zarówno aspekty ekonomiczne, jak i społeczne i ocenianej przez pryzmat wskaźników obiektywnych, jak również ocen subiektywnych Polaków.

Informacje zebrane podczas wywiadów pozwolą ocenić nie tylko obecną kondycję polskiego społeczeństwa, ale także zmiany, jakie zaszły w jakości życia mieszkańców Polski w ostatnich latach. Statystyczny pomiar jakości życia obejmuje nie tylko całokształt obiektywnych warunków, w jakich człowiek żyje, ale także odczuwalną przez poszczególne osoby subiektywną jakość życia, określaną jako dobrobyt subiektywny.

Wnioski płynące z tego typu badań mają duże znaczenie dla rozwiązywania najpilniejszych problemów społecznych, na szczeblu krajowym i regionalnym, są wykorzystywane do podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej, mających istotne znaczenie w poprawianiu sytuacji ekonomicznej polskich rodzin.

Więcej: Badania GUS

 

Informacja o rozpoczęciu zajęć w Przedszkolu

 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że po przeanalizowaniu wszystkich aspektów organizacyjnych, a przede wszystkim mając na uwadze dobro każdego dziecka oraz zapewnienie najlepszej, profesjonalnej  opieki wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, a także właściwe zorganizowanie zaplecza administracyjnego, uznano za słuszne, aby rozpoczęcie zajęć w Przedszkolu Publicznym w Marcinowicach nastąpiło w dniu 03 września br.

Za inauguracją zajęć dla przyjętych dzieci do przedszkola od września br. przemawiają głównie następujące czynniki:

- rozpoczęcie zajęć w tym samym czasie przez wszystkie dzieci bez konieczności dołączania dzieci zadeklarowanych w terminie późniejszym, a tym samym pełna integracja grup,


- wprowadzenie systemowego procesu adaptacji dziecka do przedszkola, z jednoczesnym przygotowaniem wszystkich dzieci i rodziców do zmian, jakie następują po przekroczeniu
przez dziecko „progu przedszkola”,

- pełna realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

- zatrudnienie wykwalifikowanej kadry, stworzenie pełnej rady pedagogicznej, trwały podział grup i powierzenie wychowawstwa (rekrutację pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych planuje się na czerwiec, podania o przyjęcie do pracy będzie można składać w przedszkolu ),

- zaplanowanie kompleksowej organizacji pracy przedszkola oraz zapoznanie z nią rodziców,

-stworzenie optymalnych warunków dla zapewnienia wysokiej jakości pracy przedszkola, a w szczególności warunków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i innych osób, które przebywać będą w przedszkolu.

Ponadto kandydat na stanowisko dyrektora przedszkola wyłoniony został w dniu 4.04.2018r., natomiast pełna rekrutacja do przedszkola w etapie uzupełniającym zakończona zostanie w dniu 30.05.br.

Wiek przedszkolny jest okresem intensywnego rozwoju psychofizycznego dzieci. W tym czasie kształtują się pierwsze postawy moralne, nawyki mające wpływ na przyszłe życie,
a przedszkole jest pierwszą instytucją, w której dzieci nabywają kompetencje społeczne. Ważna jest wówczas integracja z grupą, wychowawcą i nowym środowiskiem oraz atmosfera spokoju
i pełnej akceptacji budowana w warunkach i na zasadach znanych wszystkim – dzieciom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom.

Dlatego też zasadnym jest rozpoczęcie zadań dydaktyczno-wychowawczych w gminnym Przedszkolu przez wszystkie dzieci oraz całą kadrę pedagogiczną, pracowników administracji i obsługi w jednym terminie, co zapewnić może jedynie termin wrześniowy.

Dodatkowe informacje dotyczące Publicznego Przedszkola w Marcinowicach zamieszczane będą na bieżąco na stronie www.marcinowice.pl, a następnie na stronie www Przedszkola.

Więcej: Informacja o rozpoczęciu zajęć w Przedszkolu

 

KAŻDY ZASŁUGUJE NA RODZINĘ – PCPR W ŚWIDNICY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych z terenu Powiatu Świdnickiego.
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, jeżeli te osoby spełniają następujące warunki:

- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

- są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2 - letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kandydaci na rodziny zastępcze uczestniczą w bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy.

Więcej: KAŻDY ZASŁUGUJE NA RODZINĘ – PCPR W ŚWIDNICY

 

Kolejny raz uczą się pływać

Od marca do maja 2018 r. dzieci z Gminy Marcinowice uczestniczą w programie „Umiem pływać”, który ma na celu poprawę zdrowia i kondycji fizycznej najmłodszych.


 

Więcej: Kolejny raz uczą się pływać

 

Gmina Marcinowice realizuje program „Szkolny Klub Sportowy”

W szkołach Gminy Marcinowice realizowany jest program „Szkolny Klub Sportowy”. Operatorem wojewódzkim programu jest Dolnośląska Federacja Sportu przy współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Dolny Śląsk”.


 

Więcej: Gmina Marcinowice realizuje program „Szkolny Klub Sportowy”

 

Zapraszamy do udziału

Stowarzyszenie “Po Białej stronie Ślęży” zaprasza mieszkańców Białej oraz sąsiednich wsi

do udziału w projekcie pod nazwą “Sztuka na wyciągnięcie ręki”.

Projekt obejmuje:  Zwiedzanie galerii Anart w Białej prowadzonej przez artystkę Annę Sztucką – 21 kwietnia, godz. 14.00

Warsztaty modelowania w glinie – 21 kwietnia, godz. 14.15-16.00

Malowanie i zdobienie wykonanych prac-termin do uzgodnienia

Podsumowanie projektu i wystawa prac na świetlicy wiejskiej w Białej – 19 maja 2018.

Projekt w całości finansowany jest z budżetu Powiatu Świdnickiego w ramach Małych Grantów.  Zgłoszenia pod numerem telefonu 504 083 830. Ilość miejsc ograniczona.

 

Zmiana kierownictwa w marcinowickiej policji

Podczas XLIV Sesji Rady Gminy Marcinowice oficjalnie pożegnano i złożono podziękowania dotychczasowemu kierownikowi Posterunku Policji w Marcinowicach asp. sztab. Janowi Piskorowi za wieloletnią służbę i udaną współpracę.

 

Więcej: Zmiana kierownictwa w marcinowickiej policji

 

Strona 1 z 128

WYSZUKIWARKA

INFORMACJE

  • Przyjęcia interesantów Wójt Gminy Marcinowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 15.00 Jeśli to możliwe prosimy o wcześniejszy kontakt
  • Opłata skarbowa Nr konta bankowego Urzędu Gminy Marcinowice do uiszczania opłaty skarbowej: B.S. Świdnica O/Marcinowice 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001

Odwiedź nas na Facebooku

Działki w Gminie Marcinowice

BanerySTRATEGIA GMINY MARCINOWICE


Gmina Marcinowice